هاست برنز

حجم 1 گیگ
پهنای باند 10 گیگ
پارک دامنه 1 عدد
ساب دامنه 0 عدد
ایمیل 0 عدد
دیتابیس 1 عدد
اف تی پی 0 عدد
دامین پوینتر 0 عدد
هزینه ماهانه 20 هزار تومان
سالانه با دو ماه تخفیف 200 هزار تومان

هاست نقره

حجم 2 گیگ
پهنای باند 20 گیگ
پارک دامنه 1 عدد
ساب دامنه 1 عدد
ایمیل 0 عدد
دیتابیس 2 عدد
اف تی پی 0 عدد
دامین پوینتر 0 عدد
هزینه ماهانه 30 هزار تومان
سالانه با دوماه تخفیف 300 هزار تومان

هاست طلا

حجم 3 گیگ
پهنای باند 30 گیگ
پارک دامنه 1 عدد
ساب دامنه 2 عدد
ایمیل 1 عدد
دیتابیس 3 عدد
اف تی پی 1 عدد
دامین پوینتر 1 عدد
هزینه ماهانه 40 هزار تومان
سالانه با دوماه تخفیف 400 هزار تومان

هاست الماس

حجم 4 گیگ
پهنای باند 40 گیگ
پارک دامنه 2 عدد
ساب دامنه 3 عدد
ایمیل 2 عدد
دیتابیس 4 عدد
اف تی پی 2 عدد
دامین پوینتر 2 عدد
هزینه ماهانه 50 هزار تومان
سالانه با دو ماه تخفیف 500 هزار تومان